Có 1 kết quả:

yếu tái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất quan trọng, phải đóng quân mà giữ. Như Yếu ải 要隘.