Có 1 kết quả:

yếu khẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quan trọng và gấp rút.