Có 1 kết quả:

yếu quát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóm lược đại khái. Như: Tổng quát.