Có 1 kết quả:

yêu kích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đón đường mà đánh. Chặn đánh.