Có 1 kết quả:

yếu chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ý nghĩa quan trọng — Đường lối chính, cần theo giữ cho đúng.