Có 1 kết quả:

yếu thị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nếu mà, như quả. ◎Như: “yếu thị tha lai liễu, chẩm ma bạn?” 要是他來了, 怎麼辦?
2. Thật là, chính là, điều quan trọng là. ◇Phạm Thành Đại 范成大: “Vị ngôn lão tương chí, Bất ẩm hà thì lạc? Vị năng vong noãn nhiệt, Yếu thị phạ lãnh lạc” 謂言老將至, 不飲何時樂? 未能忘煖熱, 要是怕冷落 (Độc bạch phó lạc trung lão bệnh hậu 讀白傅洛中老病後) Bảo rằng già sắp đến, (Nhưng) không uống rượu (bây giờ) thì bao giờ vui? Chưa thể quên được ấm nóng, Chính là vì sợ lạnh lẽo.
3. Chắc là, có lẽ là. ◇Chu Lượng Công 周亮工: “Thử phụ yếu thị Ẩn Nương, Hồng Tuyến chi lưu” 此婦要是隱娘, 紅線之流 (Thư ảnh 書影, Quyển bát) Người đàn bà này có lẽ là bên nhánh họ nhà Ẩn Nương, Hồng Tuyến.

Một số bài thơ có sử dụng