Có 1 kết quả:

yếu hội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính toán sổ sách từng năm là Yếu, tính toán từng tháng gọi là Hội ( cũng đọc Cối ). Chỉ chung việc tính toán sổ sách.

Một số bài thơ có sử dụng