Có 1 kết quả:

yếu phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một kiểu quần áo trong năm kiểu quần áo ( Ngũ phục ) thời cổ, tức kiểu quần áo nhà quê, hoặc quần áo của người thiểu số.