Có 1 kết quả:

yêu sát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đón đường mà giết.