Có 1 kết quả:

yếu phạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ giữ vai trò quan trọng việc gây tội ác.