Có 1 kết quả:

yếu lược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóm tắt những điều quan trọng.

Một số bài thơ có sử dụng