Có 1 kết quả:

yêu minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hẹn ước. Giao kết. Td: Thành hạ yêu minh ( hẹn ước dưới chân thành, chỉ lời giao kết của hai vị tướng cầm đầu quân đội hai bên ). Đoạn trường tân thanh : » Tin lời thành hạ yêu minh, Ngọn cờ ngơ ngác trống canh trễ tràng «.