Có 1 kết quả:

yếu diểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tinh vi khéo léo.

Một số bài thơ có sử dụng