Có 1 kết quả:

yếu đoan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu mối quan trọng của sự việc. Chỉ chỗ quan trọng của sự việc.

Một số bài thơ có sử dụng