Có 1 kết quả:

yếu ước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóm tắt các điều quan trọng. Cũng như Yếu lược 要略.