Có 1 kết quả:

yếu tố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất quan trọn gđể cấu tạo thành vật thể — Chỉ những phần cấu tạo của một đoàn thể.