Có 1 kết quả:

yếu nghĩa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lí lẽ quan trọng của sự việc.