Có 1 kết quả:

yếu hoang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ vùng đất quan trọng ở xa, tức quốc gia ở xa mình mà mình phải tới giao thiệp.