Có 1 kết quả:

yếu ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói quan trọng, cần nhớ.