Có 1 kết quả:

yếu quyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cách thức quan trọng để làm một việc gì được thành công, tức cái bí quyết quan trọng.