Có 1 kết quả:

yêu thỉnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầu xin.