Có 1 kết quả:

yếu chứng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bằng cớ quan trọng — Đường lối chính, cần theo giữ cho đúng.