Có 1 kết quả:

yếu cận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quan trọng và gần gụi, chỉ chức quan đại thần, giữ nhiệm vụ quan trọng trong triều đình, và được luôn gần gũi vua.