Có 1 kết quả:

yếu đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đường quan trọng, trục lộ giao thông huyết mạch trong vùng — Cũng chỉ cái lẽ phải ở đời, cần được giữ gìn noi theo.