Có 1 kết quả:

yếu lí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lẽ quan trọng phải theo. Chỉ đạo phải ở đời. Như Yếu đạo 要道.