Có 1 kết quả:

yếu trấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đông đúc quan trọng, cần giữ. Cũng như Yếu địa 要地.