Có 1 kết quả:

yếu ách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất quan trọng, hiểm trở, cần giữ — Điều quan trọng, cần nắm giữ. Cũng nói Ách yếu.