Có 1 kết quả:

yếu ải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ đất quan trọng, hiểm trở, cần giữ. Như Yếu ách 要阨.