Có 1 kết quả:

yếu lĩnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ quan trọng của sự việc — Cũng chỉ điều đại cương, tổng quát của một sự việc.