Có 1 kết quả:

đàm tư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghĩ ngợi sâu xa.