Có 1 kết quả:

kiến ngoại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem như người ngoài, coi nhẹ.