Có 1 kết quả:

kiến tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự thấy được cái Phật tính trong lòng mình.