Có 1 kết quả:

kiến thức

1/1

kiến thức

phồn thể

Từ điển phổ thông

kiến thức, tri thức

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hiểu biết.

Một số bài thơ có sử dụng