Có 1 kết quả:

kiến tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền thấy trước mắt, hiện có sẵn.