Có 1 kết quả:

kiến xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấy răng, ý nói mở miệng cười.