Có 1 kết quả:

quy cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tham lam, hay tìm kiếm lợi lộc.