Có 1 kết quả:

quy phạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thước và khuôn, chỉ phép tắc khuôn mẫu phải theo — Có tính cách khuôn phép bó buộc.