Có 1 kết quả:

quy ước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều hẹn nhau đặt ra để là phép tắc noi theo.