Có 1 kết quả:

quy phạm

1/1

quy phạm

phồn thể

Từ điển phổ thông

quy phạm, chuẩn mực