Có 1 kết quả:

quy gián

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuyên can.