Có 1 kết quả:

thân cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự mình viết ra sự thật. Đoạn trường tân thanh : » Thân cung nàng mới dâng qua một tờ «.