Có 1 kết quả:

thân thiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gần gũi và đối xử tốt đẹp.