Có 1 kết quả:

thân tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòngyêu mến dành cho cha mẹ, hoặc họ hàng, hoặc bè bạn gầngũi nhất với mình.

Một số bài thơ có sử dụng