Có 1 kết quả:

thân mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mẹ đẻ. Mẹ ruột.