Có 1 kết quả:

thân vương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người họ hàng bên nội của vua, được vua phong tước Vương.

Một số bài thơ có sử dụng