Có 1 kết quả:

thân nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tình giao thiệp gần gũi với nhau. Truyện Hoa Tiên : » Khi thân nghị đạo cương thường «.