Có 1 kết quả:

giác vương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên hiệu, tên xưng đức Phật.

Một số bài thơ có sử dụng