Có 1 kết quả:

quan niệm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều nghĩ ngợi hoặc cảm thấy một sự việc, một vấn đề.