Có 1 kết quả:

quan cảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghĩ và thấy trong lòng.