Có 1 kết quả:

quan hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem biển, chỉ cái nhìn xa rộng.

Một số bài thơ có sử dụng